MANITOX KFT. KÉRDŐÍV

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Szervező

A Manitox Kft. (Székhely: 3580 Tiszaújváros, Bay Zoltán u. 17., cégjegyzékszám: 05-09-004507; továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki 18. életévét betöltötte (továbbiakban: Játékos, résztvevő), és aki 2022. július 15-július 25. között kitölti elektronikus úton vagy nyomtatott formában a Szervező által kiadott kérdőívet.

A Játék lebonyolítását a Szervező végzi.

Játék időszaka

A Játék 2022. július 15-július 25. között tart. Sorsolás: 2022. július 30.

A kérdőív kitöltéséhez kattints ide

A Játék menete

A játékban résztvevők 2022. július 15-július 25. között a Szervező által elkészített kérdőívet megjelenítő internetes oldalakon, elektronikus úton, számítógép segítségével, VAGY nyomtatott formában, tollal hiánytalanul, értelemszerűen kitöltik és e-mail címüket megadják. Szervező az összes kérdésre választ megjelölő, kitöltött kérdőívek közül sorsol.

Nyeremény és nyertesek

A Szervező a játékidőszakot 2022. július 25., 24.00-kor lezárja.

A sorsolás elektronikus úton, a random.org online sorsoló segítségével történik. A sorsolás helyszíne: Manitox Kft. táci telephelye, 8121 Tác, Ady Endre utca 12-14 . A sorsolás nem nyilvános.

A játék nyerteseinek személyes adatait a Szervező nem jeleníti meg és nem hozza nyilvánosságra. A játék nyerteseit a Szervező a játék lezárását követően e-mail útján tájékoztatja. Ha a nyertes játékossal valamilyen oknál fogva 5 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Játékos által megadott e-mail címen (nem reagál az e-mailes megkeresésre a Játékos), akkor a Szervező új nyertest sorsol.

Nyeremény átadása

A számítógépen tárolt digitalizált adatokhoz, és papír alapon elkülönített, tárolt adatokhoz csak a korábban meghatározott jogosult személyek (ügyvezetők, hr&marketing menedzser, és az adott munkakörű asszisztensek),  férhetnek hozzá abban az esetben amikor az feltétlenül szükséges .

A Szervező a nyertes Játékosokat a sorsolás időpontját követő 5 munkanapon belül értesít e-mailben a nyeremény átvételének részleteiről. A nyereményre jogosult nyertes Játékos az értesítés napjától számított 5 napon belül jogosult és egyben köteles együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettségét a kifizetőt terheli. A nyeremény postázási költségét Szervező viseli. Egyéb felmerülő költségek a nyertes Játékost terhelik.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, hibás telefonszám, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost esetlegesen ért minden kárért.

Kizárás esetei

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha  jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti és a Szervező kizárja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

Adatkezelési feltételek

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek.

Az adatok kezelője a Szervező, Manitox Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indokolás nélkül kérheti a következő címen: Manitox Kft., 8121 Tác, Ady Endre utca 12-14.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban megjelölt adatai törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Felelősségi szabályok

A Szervező kizárja felelősségét minden, a kérdőívet megjelenítő weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL, vagy egyéb támadások esetére.

Abban az esetben, ha a Játékos a kérdőív kitöltése közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A kérdőívet tartalmazó oldal használata során, nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért a Szervező nem felelős.

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Játékot vis maior, érdekkörén kívülálló ok vagy igazolt szükséghelyzet miatt kénytelen törölni, megrövidíteni, elhalasztani vagy annak feltételeit megváltoztatni.

Egyéb szabályok

A fenti játék promóciós játéknak minősül, nem minősül szerencsejátéknak, nem esik sem engedélyezési, sem bejelentési kötelezettség alá.

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata megtalálhatóak a https://manitox.hu/kerdoiv/ internetes oldalon.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Részvételi- és Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is.

Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Tiszaújváros, 2022. július 15.

Manitox Kft.

Szervező

A kérdőív kitöltéséhez kattints ide